AUSTRIA

FORMALNOŚCI PO PRZYJEŹDZIE
Ze swobodnego i nieograniczonego dostępu do austriackiego rynku pracy możemy korzystać od 1 maja 2011 r. Na Polakach przybywających do kraju Mozarta spoczywa obowiązek zameldowania się w miejscu pobytu. Formalności tej należy dopełnić w urzędzie gminnym (Gemeindeamt) lub dzielnicowym (Magistrarische Bezirksamt) w ciągu trzech dni od przyjazdu na teren Austrii.

Podczas wizyty w urzędzie należy przedłożyć dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty), podać adres zamieszkania oraz wypełnić formularz meldunkowy i uiścić opłatę w wysokości 3 euro. Cała procedura kończy się wydaniem poświadczenia zameldowania (Meldezettel). Dokument ten jest niezbędny w kontaktach z austriackimi urzędami przy załatwianiu formalności związanych z podjęciem pracy i ubieganiem się o świadczenia socjalne. Za niedopełnienie obowiązku meldunkowego grozi grzywna. Przepisy przewidują też karę za niewymeldowanie pobytu przy wyjeździe z Austrii.

ZAŚWIADCZENIE LEGALNOŚCI POBYTU
Po trzech miesiącach pobytu nad Dunajem, polski imigrant w świetle unijnych przepisów przestaje być „turystą”. Jeśli zamierza zostać w tym kraju na dłużej, musi wystąpić o potwierdzenie legalności pobytu (Anmeldebestätigung). Odpowiedni wniosek należy złożyć w Urzędzie ds. Pobytu (Aufenthaltsbehörde) w ciągu 4 miesięcy od przyjazdu do Austrii. Podstawą uzyskania zaświadczenia może być rozpoczęcie pracy, otwarcie działalności gospodarczej lub podjęcie studiów. Za wystawienie dokumentu urząd pobiera opłatę w kwocie ok. 55 euro.

Niedopełnienie formalności związanych z potwierdzeniem legalności pobytu kończy się nałożeniem grzywny w wysokości 50 euro, od której naliczane są odsetki.

PODJĘCIE ZATRUDNIENIA
Już pierwszego dnia pracy pracodawca zobowiązany jest zgłosić pracownika do ubezpieczenia społecznego (Anmeldung zur Sozialversicherung).

Austriackie prawo nie wyklucza zawierania ustnych umów o pracę. Jeżeli pracownik nie otrzymał umowy na piśmie, pracodawca musi wystawić tzw. kartę pracy (Dienstzettel). Dokument ten stanowi potwierdzenie faktu zatrudnienia w danej firmie. Określa też najważniejsze uprawnienia i obowiązki wynikające z umowy.

Po podjęciu zatrudnienia, najpóźniej w ciągu miesiąca na adres pracownika przysyłana jest austriacka karta ubezpieczeniowa e-card gwarantująca prawo do świadczeń związanych z ustawowym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Dokument ten służy także do identyfikacji we wszystkich urzędach, od kasy zdrowotnej (Krankenkasse) po austriacki urząd skarbowy (Finanzamt). Należy mieć ją zawsze przy sobie podczas każdej wizyty lekarskiej.