DANIA

FORMALNOŚCI PO PRZYJEŹDZIE
Wyjeżdżając do Danii w poszukiwaniu pracy możesz przebywać w tym kraju bez konieczności rejestracji pobytu do 6 miesięcy, licząc od dnia wjazdu. W przypadku pobytu turystycznego okres ten wynosi 3 miesiące.

Podstawą do uzyskania zaświadczenia o rejestracji pobytu jest znalezienie legalnej pracy, podjęcie studiów na duńskiej uczelni lub otwarcie w tym kraju własnej działalności gospodarczej.

REJESTRACJA POBYTU
Formalności związane z rejestracją pobytu załatwiamy w Regionalnym Urzędzie Administracji Państwowej (Statsforvaltningen). Cała procedura rozpoczyna się od wypełnienia formularza rejestracji pobytu opholdsdokument OD1. Przy składaniu wniosku należy okazać paszport lub dowód osobisty, dołączyć zdjęcie paszportowe oraz przedłożyć dokumenty związane z pobytem w Danii. Może to być umowa o pracę lub oświadczenie pracodawcy (Arbejdsgivererklæring) potwierdzające zatrudnienie.

Zaświadczenie o rejestracji  pobytu (registreringsbevis) otrzymasz pocztą po upływie 2-3 tygodni od złożenia wniosku. Jest ono ważne tak długo, jak długo spełniane są warunki będące podstawą jego wydania. Mogą one wygasnąć wskutek utraty pracy lub innej możliwości samodzielnego utrzymania się. Zaświadczenie zarejestrowania pobytu stanowi podstawę uzyskania numeru personalnego CPR.

REJESTRACJA W URZĘDZIE EWIDENCJI LUDNOŚCI
Kolejnym krokiem jest uzyskanie numeru personalnego CPR (odpowiednik PESEL) i karty ubezpieczenia zdrowotnego (sygesikringsbevis). W tym celu należy dokonać rejestracji w Urzędzie Ewidencji Ludności (Folkeregistret) w Biurze Obsługi Ludności Gminy (Borgerservice). Będziesz tam musiał wypełnić odpowiedni formularz, podać i udokumentować swój adres zamieszkania (umowa najmu, oświadczenie najemcy)  oraz przedstawić poświadczenie pobytu (registreringsbevis) wystawione przez Statsforvaltning. Zostaniesz także poproszony o dokonanie wyboru lekarza pierwszego kontaktu.

Po rejestracji w Folkeregistret, najpóźniej w ciągu dwóch tygodni otrzymasz pismo o nadaniu osobistego numeru ewidencyjnego CPR oraz tzw. żółtą kartę ubezpieczenia zdrowotnego (Sundhedskort). Uprawnia ona do korzystania z opieki lekarskiej na takich samych zasadach jakie obowiązują obywateli Danii.

Karta ubezpieczenia zdrowotnego zawiera duński numer CPR oraz imię, nazwisko i adres lekarza pierwszego kontaktu. Dokument ten poświadcza także miejsce zamieszkania na terytorium Danii. Dlatego też każdą zmianę adresu należy zgłosić w urzędzie gminy. Wiąże się to z koniecznością wydania nowej „żółtej” karty. Powiadomienie o zmianie adresu powinno być złożone nie później niż pięć dni od dnia przeprowadzki. Zgłoszenia można dokonać elektronicznie na stronie www.borger.dk.