NIEMCY

FORMALNOŚCI PO PRZYJEŹDZIE
Od 1 maja 2011 r. polscy obywatele mogą korzystać ze swobodnego i nieograniczonego dostępu do niemieckiego rynku pracy. Przy planowaniu dłuższego pobytu w tym kraju musisz pamiętać o formalnościach, które należy dopełnić przed upływem trzeciego miesiąca od daty przyjazdu. Wtedy w świetle unijnych przepisów przestajesz być „turystą”.

Na Polakach przybywających do Niemiec spoczywa obowiązek zameldowania się w miejscu pobytu i ubezpieczenia w jednej z kas chorych. W przypadku podjęcia pracy do ubezpieczenia zdrowotnego (Krankenversicherung) zgłosi cię pracodawca. Problem pojawi się wtedy, gdy po upływie wspomnianych trzech miesięcy nadal pozostaniesz bez zatrudnienia. Nie mając pracy, ubezpieczenia ani własnych środków na utrzymanie w Niemczech, nie będziesz spełniał warunków pobytu w tym kraju.

MELDUNEK ZA ODRĄ
Każdy Polak przebywający w Niemczech powyżej 7 dni podlega obowiązkowi meldunkowemu bez względu na cel i charakter planowanego pobytu. Dotyczy to również pracowników delegowanych.

Formalności związane z meldunkiem załatwia się w lokalnym wydziale spraw obywatelskich, w którym należy przedłożyć dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty) i podać adres zamieszkania. Cała procedura rozpoczyna się od wypełnienia formularza meldunkowego (do pobrania ze strony właściwego urzędu). Od 1 listopada 2015 r., a więc po wejściu w życie federalnej ustawy meldunkowej, do zgłoszenia w biurze meldunkowym potrzebne jest też zaświadczenie od wynajmującego (Vermieterbescheinigung). Musi ono zawierać potwierdzenie zameldowania wraz z datą wprowadzenia się do mieszkania.

W zależności od regionu, urzędy w których dopełniamy formalności meldunkowych noszą różne nazwy, np. Bürgeramt, Ordnungsamt, Einwohnermeldeamt, Stadtverwaltung, Bürgerservice, Einwohneramt, Bezirksamt.

Dokumentem potwierdzającym zameldowanie w Niemczech jest zaświadczenie o miejscu zamieszkania (Anmeldebestätigung). Jest ono niezbędne w kontaktach z niemieckimi urzędami, przy otwieraniu konta w banku i rejestracji w niemieckim pośredniaku (jako osoba poszukująca zatrudnienia).

IDENTIFIKATIONSNUMMER
Zameldowanie w Niemczech skutkuje rozpoczęciem procedury o nadanie numeru identyfikacyjnego. Powinno ono nastąpić w ciągu trzech miesięcy od daty zameldowania. Jeżeli tak się nie stanie, należy skontaktować się drogą elektroniczną z niemieckim urzędem związkowym ds. podatków (Bundeszentralamt für Steuern). Uzyskanie numeru Steuer-Ident bez meldunku możliwe jest tylko w wyjątkowych przypadkach, np. w sytuacji pobierania niemieckiej emerytury.

Numer identyfikacyjny jest przypisany danej osobie tylko raz w życiu, niezależnie od zmian adresu zamieszkania, pracodawcy, czy też stanu cywilnego. W przypadku nowo narodzonych w Niemczech dzieci jest on nadawany automatycznie.

Po dopełnieniu formalności meldunkowych obywatel polski może zarejestrować się w niemieckim urzędzie pracy (Agentur für Arbeit) jako osoba poszukująca zatrudnienia (Arbeitssuchend). Nie jest to jednak konieczne, aby uzyskać dostęp do tysięcy ofert zatrudnienia publikowanych na stronie Federalnej Agencji Pracy www.jobboerse.arbeitsagentur.de. Rejestracja w bazie kandydatów i dodanie własnego profilu z CV wymaga jedynie podania podstawowych informacji identyfikujących kandydata.

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
W momencie podjęcia zatrudnienia za Odrą zaczniesz podlegać niemieckiemu systemowi ubezpieczeń społecznych, w tym ubezpieczeniu zdrowotnemu (Krankenversicherung). Obowiązek zarejestrowania pracownika we wskazanej kasie chorych spoczywa na pracodawcy. Ogólna składka ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech wynosi 14,6 proc. kwoty wynagrodzenia brutto i podzielona jest równo pomiędzy pracownika i pracodawcę. Ubezpieczenie zdrowotne finansuje świadczenia związane z opieką medyczną na terenie Niemiec.

Pracodawca wysyła też zgłoszenie do Deutsche Rentenversicherung (Niemieckie Ubezpieczenie Emerytalne). Zazwyczaj do miesiąca powinieneś otrzymać na adres zameldowania numer ubezpieczenia społecznego (Sozialversicherungsnummer) oraz legitymację (Sozialversicherungsausweis).

Dokumentem potwierdzającym odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne jest Meldebescheinigung zur Sozialversicherung. Należy go zachować, gdyż będzie ci on w przyszłości niezbędny przy ubieganiu się w Polsce o emeryturę (czas przepracowany za granicą jest doliczany do polskiej emerytury).