SZWAJCARIA

Formalności po przyjeździe
Podjęcie legalnej pracy w Szwajcarii na okres dłuższy niż 3 miesiące (lub 90 dni w roku kalendarzowym) wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia, wydawanego przez urząd emigracyjny tzw. Migrationsamt. Podstawą do jego wydania jest przedstawienie umowy o pracę zawartej na czas określony lub nieokreślony organowi gminy odpowiedzialnemu za dokonanie zameldowania. Obowiązek dopełnienia formalności z tym związanych spoczywa na pracowniku.

Wniosek o wydanie pozwolenia na pobyt (dokument ten jest jednocześnie pozwoleniem na pracę) należy złożyć w ciągu 14 dni od daty przybycia, jeszcze przed podjęciem zatrudnienia. Składając wizytę w urzędzie miejskim (tzw. Kreisbüro) należy zabrać ze sobą kopię umowy o pracę, kopię dowodu osobistego lub paszportu oraz zdjęcie. Urzędnicy mogą też wymagać dostarczenia kopii umowy najmu mieszkania. Złożenie wniosku wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty w kwocie kilkudziesięciu franków.

W zależności od długości okresu planowanego zatrudnienia pracownik składa wniosek o pozwolenie typu L – wydawane na okres od 3 do 12 miesięcy, którego termin ważności wygasa wraz z datą rozwiązania umowy lub pozwolenie typu B – przyznawane obcokrajowcom podejmującym pracę na czas nieokreślony lub dłuższy niż rok.

Osoby, które zamierzają pracować lub przebywać na terenie Szwajcarii maksymalnie do 3 miesięcy nie potrzebują żadnych pozwoleń. Podlegają jednak obowiązkowi meldunkowemu.