W RAZIE KŁOPOTÓW Z PRACODAWCĄ

WIELKA BRYTANIA
Citizens Advice Bureau
Biuro Porad Obywatelskich
www.citizensadvice.org.uk

Health and Safety Executive (HSE)
Brytyjska Inspekcja Pracy
www.hse.gov.uk
www.hse.gov.uk/construction/polski

Employment Tribunal
Sąd Pracy
Zajmuje się przede wszystkim sprawami niesprawiedliwego zwolnienia, kwestiami odpraw i płac oraz dyskryminacją w zatrudnieniu. Personel sądu nie może udzielać porad prawnych.

ACAS (Advisory, Conciliation and Arbitration Service)
Organizacja działająca z ramienia brytyjskiego rządu, zajmującą się rozstrzyganiem sporów w drodze arbitrażu.
www.acas.org.uk

HOLANDIA
Arbeidsinspectie
Holenderska Inspekcja Pracy
www.arbeidsinspectie.szw.nl

Zgłoszenia nieprawidłowości w sektorze
pracy tymczasowej:
– wypełniając formularz elektroniczny na stronie
www.inspectieszw.nl
– wysyłając list na adres Postbus 820, 3500 AV Utrecht
– dzwoniąc pod numer 0800-5151

NORWEGIA
Arbeidstilsynet
Norweska Inspekcja Pracy
www.arbeidstilsynet.no

DANIA
Arbejdstilsynet
Duńska Inspekcja Pracy
http://arbejdstilsynet.dk/da/
http://arbejdstilsynet.dk/da/polsk

SZWECJA
Arbetsmiljöverket
Szwedzka Inspekcja Pracy
www.av.se

AUSTRIA
Arbeitsinspektion
Austriacka Inspekcja Pracy
www.arbeitsinspektion.gv.at
Arbeiterkammer
Federalna Izba Pracownicza
www.arbeiterkammer.at

NIEMCY
Arbeit Und Leben e.V.
Stowarzyszenie Praca i Życie przy Niemieckim Zrzeszeniu Związków Zawodowych (DGB). Udziela nieodpłatnych porad w zakresie prawa pracy, prawa socjalnego oraz prawa o cudzoziemcach pracownikom niezależnie od ich przynależności związkowej i narodowości.
www.arbeitundleben.de

Niemieckie Zrzeszenie Związków Zawodowych (DGB)
www.dgb.de

W Berlinie, w siedzibie DGB, utworzone zostały dwie poradnie dla imigrantów, w których porady udzielane są w języku polskim:

Dla imigrantów
Arbeit und Leben e.V. – DGB/VHS
Beratungsstelle für Migrantinnen und Migranten
Keithstr. 1-3, 10787 Berlin, tel.: 030/ 212 40322
www.berlin.arbeitundleben.de/migrantenberatung/polnisch.html

Dla oddelegowanych do pracy w Niemczech
Bettina Wagner, Marta Böning
DGB – haus
Keithstr. 1-3, 10787 Berlin
tel.: 030/ 212 40145

Bezpłatne punkty doradcze dla Polaków pracujących w Niemczech

Faire Mobilität – Uczciwa mobilność
Doradztwo dla migrantów zarobkowych. Zapobieganie nadużyciom w zatrudnianiu pracowników oraz dumpingowi płac.
www.faire-mobilitaet.de
www.faire-mobilitaet.de/pl

FRANCJA
Direction Générale du Travail (DGT)
Francuska Inspekcja Pracy
http://travail-emploi.gouv.fr

BELGIA
SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
Federalne Publiczne Służby ds. Zatrudnienia,
Pracy i Dialogu Społecznego
e-mail: spf@emploi.belgique.be
www.emploi.belgique.be